You are currently viewing Wypowiedź pisemna na maturze rozszerzonej – ściąga;)

Wypowiedź pisemna na maturze rozszerzonej – ściąga;)

Hej,

Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego do napisania masz jeden z dwóch tematów. Długość tekstu powinna się mieścić w 200-250 wyrazach. Może być to tekst argumentacyiny w formie listu formalnego, rozprawki lub artykułu.

W każdej z tych form mogą się pojawić elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania lub recenzji.

Warto przypomnieć sobie punktację:

Zgodność z poleceniem – czyli w swojej wypowiedzi omawiasz dwa elementy, które zawiera wybrany przez Ciebie temat (5 punktów),

Spójność i logika wypowiedzi – kiedy tworzone przez Ciebie zdania łączą się ze sobą w logiczną, zrozumiałą dla czytelnika całość (2 punkty),

Zakres środków językowych – kiedy Twoja wypowiedź pisemna jest bogata w struktury gramatyczne i słownictwo (3 punkty),

Poprawność środków językowych – kiedy użyte przez Ciebie struktury gramatyczne i słownictwo użyte są i zapisane poprawnie (3 punkty)

1) Rozprawka za i przeciw / for and against essay

Klasyka gatunku. Jej celem jest przedstawienie argumentów obu stron w danym temacie. W rozprawce poszukujesz odpowiedzi na postawione pytanie, wyjaśniasz i podajesz przykłady mające przedstawić tok rozumowania. Głównym celem takiej pisemnej wypowiedzi jest to, aby przekonać czytającą osobę do postawionej tezy oraz uzasadnienie jej.

Rozprawkę zawsze piszesz w stylu formalnym.

Struktura rozprawki:

1) wstęp: wprowadzasz do tematu oraz przedstawiasz zrównoważoną tezę.

2) rozwinięcie: argumenty ZA oraz przykłady uzasadniające, oraz argumenty PRZECIW z uzasadnieniem.

3) zakończenie: podsumowanie tematu.

Wskazówki:

We wstępie rozprawki musisz postawić poprawnie sformułowaną tezę. Tezę musisz postawić tak, aby zapowiedziała jakiej struktury może spodziewać się czytająca osoba.
W przypadku rozprawki for/against pokaż że będą rozpatrywane w wypowiedzi argumenty za i przeciw, dobre i złe strony czegoś. (There are advantages and disadvantages of…/ XYZ brings a lot of benefis, but also has plenty of drawbacks./etc.)
Pamiętaj, że warunkiem poprawności tezy jest to, czy potem faktycznie napiszesz o wadach/zaletach danego zagadnienia.

W przypadku rozprawki, w której przedstawiasz swoją opinię określ, jakie stanowisko w danej sprawie zajmujesz. (I believe it is a good idea…/ This idea Has a number of disadvantages…/etc.)

Pamiętaj, że w tekście pisanym podczas matury powinny znaleźć się zaawansowane struktury leksykalno – gramatyczne. Dopiero dobrze sformułowane zdania złożone, adekwatne spójniki dają odbiorcy komfort rozumienia tekstu pod zaś czytania. Nie proste zdania jak na niższych poziomach.

Dlatego czytając swoją wypowiedź pisemną zwróć uwagę czy jej rytm nie załamuje się nigdzie. Czy zachowana jest ciągłość i spójność wywodu.

Unikaj też “pustych” zaimków takich jak it/this/that etc. Raczej powinny odnosić się do wspomnianej wcześniej osoby, rzeczy czy procesu.

Pisząc rozprawkę zadbaj o to, aby zakończenie było nie tylko zgodne z tematem wybranego zadania ale także treścią wypowiedzi. Cudownie jest kiedy wstęp i zakończenie korespondują ze sobą. Nawiązują do siebie. Jeśli więc chcesz powtórz główną myśl już wyrażoną we wstępie, sparafrazuj innymi słowami.

Przydatne słówka do rozprawki:

Firstly (po pierwsze)
Secondly (po drugie)
Thirdly (po trzecie)
Moreover (ponadto)
However (jednak, mimo to)
Anyway (w każdym razie)
What is more (co więcej)
To sum up (podsumowując)
For example (na przykład)

2) Artykuł

Czyli forma wypowiedzi, która może znaleźć się w magazynie, gazecie, internecie. To tekst, który wyraża stanowisko autora wobec jakiegoś zjawiska społecznego opisanego w poleceniu zadania.
Celem takiego tekstu jest rzeczowe przedstawienie problemu. Może być napisany stylem formalnym, półformalnym i nieformalnym. W zależności od jego celu i odbiorców.

Struktura artykułu:

1) tytuł: powinien nawiązywać do treści artykułu i przyciągać uwagę

2) wstęp: czyli wprowadzenie do tematu, informujesz w nim czytelnika jaki charakter będzie miał Twój tekst i jaki jest jego cel, np. głos w sprawie xyz.

3) rozwinięcie: może być jednym paragrafem albo składać się z kilku. W zależności od jego charakteru, w artykule możesz zawrzeć element opisu, opowiadania, raportu, recenzji czy nawet rozprawki. Ważne aby logicznie i szczegółowo przedstawić różne aspekty problemu.

4) zakończenie: czyli podsumowanie tematu, które może skończyć się pytaniem skierowanym do czytelnika, które sprowokuje do własnych poszukiwań.

W dobrym artykule ważny jest nie tylko chwytliwy tytuł, ale zachęcający do przeczytania wstęp. Możesz to osiągnąć przywołując jakiś ciekawy fakt, zabawną anegdotę, barwny język, niesztampowe sformułowania czy prowokujące pytania albo porównania.

Sam tytuł wystarczy aby był krótki, ale chwytliwy. Pamiętaj aby zawierał słowo kluczowe wyraźnie zapowiadające treść artykułu.

Pisząc artykuł nie bój się pytań retorycznych, skłonią one czytającego do własnych przemyśleń, podkreślą wagę opisywanego problemu. Np. How can students waste their time in this way?

Przy tworzeniu artykułu pamiętaj, aby podawać przykłady. Formułując swoją wypowiedź stosuj odpowiednie wyrażenia i zwroty: for instancje/example, such as, let’s consider an example itd.

3) List formalny

Tutaj może pojawić się na maturze i list do redakcji, i motywacyjny i reklamacyjny i taki z prośbą o informację. Be ready!

Struktura listu:

1) zwrot grzecznościowy rozpoczynający list: to whom it may concern…/Dear Sirs, etc.
2) wstęp, w którym określasz cel listu: I AM writing to complain…/to apply…/etc.
3) rozwinięcie, w kilku akapitach rozwijasz treść listu, np. nie zgadzając się z tezami postawionymi w artykule gazety, przedstawiasz problem, uzasadniasz swoje stanowisko, podajesz propozycję rozwiązania problemu itd.
4) zakończenie: tutaj napisz po prostu: I look forward to hearing from you.
5) zwrot grzecznościowy, kończący list.

Wskazówka:

List formalny piszemy językiem oficjalnym. Albo neutralnym. Najważniejsze jednak jest to, aby trzymać się konsekwentnie stylu, który wybierzesz.

Użyteczne zwroty:
May I suggest that…
As may you recall…
I am writing to…
I look forward to hearing from you…
We discussed…
I would like to know what do you think…

Uszanowanko i powodzenia!

Dodaj komentarz