You are currently viewing Matura z Języka Angielskiego 2022 – co się zmienia?

Matura z Języka Angielskiego 2022 – co się zmienia?

Matura to jeden z ważniejszych egzaminów w naszej edukacji. Mimo, że czasu nie zostało wiele, warto przypomnieć sobie jakie zmiany czekają na maturzystów w roku 2022.

Zdecydowanie warto zapoznać się z informacjami, które zostały przygotowane przez
Ministerstwo i Centralną Komisję Egzaminacyjną na oficjalnej stronie: Egzamin maturalny w Formule
2022 – CKE

Podobnie jak w ubiegłym roku, maturzyści nie podchodzą do egzaminu w formie ustnej.
Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy uczniowie biorą udział w rekrutacjach na zagraniczne uczelnie, gdzie
kandydaci będą zobowiązani przedstawić wyniki z tej części egzaminu.
Zostaje jednak egzamin pisemny. Wersja podstawowa zaplanowana została na szóstego, zaś
rozszerzona na dziewiątego maja 2022.

Niezmieniona zostaje kwestia punktacji – aby zdać trzeba uzyskać. minimum 30%.

Według aneksu informatora maturalnego, na egzaminie maturalnym obowiązują zadania sprawdzające:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedz pisemna na 80-130 słów (np. list, e-mail, post na bloga czy forum)– na poziomie
  podstawowym lub na 200-250 słów na poziomie rozszerzonym (list formalny, rozprawka, artykuł
  publicystyczny),
 • na poziomie podstawowym dodatkowo pojawią się zadania dobieraniem lub wielokrotnym wyborem
  odpowiedzi,
 • na poziomie rozszerzonym będą to zadania nie tylko z wielokrotnym wyborem/dobieraniem odpowiedzi,
  ale również zadania z luką, parafrazowaniem, słowotwórstwem, tłumaczeniem oraz układaniem zdań z
  fragmentów leksykalnych.
  Egzamin maturalny na poziomie podstawowym będzie trwał 120, zaś rozszerzonym 150 minut.
  Różnice pojawiają się również w czasie na zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Na poziomie
  podstawowym – 20 minut, rozszerzonym o 5 minut dłużej.
  Kryteria ocen wypowiedzi pisemnych, to nie tylko ocena treści, ale również zgodności z poleceniami,
  spójności i logiki wypowiedzi, a także zakres i poprawność środków językowych.

No, ok ale co się tak naprawdę zmienia w maturze 2022?

Zmiany zarówno dla poziomu podstawowego jak i rozszerzonego są bardzo podobne. Warto jednak
przypomnieć, że przystąpienie do poziomu rozszerzonego matury z języka angielskiego jest
nieobowiązkowe.
Tematy, które zostają „wykrojone” z doczasowych wymagań egzaminacyjnych to:

 • temat szkoła: system oświaty,
 • temat państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
  Dla zadań na słuchanie ze zrozumieniem, tekstów o różnorodnej formie i długości (np. dyskusje, wywiady,
  wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości i audycje telewizyjne/radiowe) nie obowiązuje już zapis o
  różnych warunkach odbioru.

W wypowiedzi ustnej nie obowiązuje już zapis o tym, ze osoba zdająca egzamin:

„1) wyjaśnia sposób obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania (np.
załatwianie spraw w instytucjach);
2) przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu.”
Dodatkowo, w wypowiedziach ustnych nie obowiązuje już zapis:
[…]1) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia codziennego (np. niezasłużone oskarżenie,
spowodowanie szkody);
2) aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji (przedstawia opinie i argumenty, odpiera argumenty
przeciwne);
3) komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych uczestników dyskusji;
4) spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych;
5) wysuwa i rozważa hipotezy. […]
Z tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych znika również opis, sprawozdanie, list prywatny,
opowiadanie, sprawozdanie czy recenzja. Nie obowiązuje również zdolność do wyjaśniania sposobu
obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń czy procedur postepowania.
Przy zadaniach dotyczących przetwarzania tekstów ustnie lub pisemnie, nie dotyczy już zapis o:
1) streszczaniu usłyszanego/przeczytanego tekstu;
2) rozwijaniu notatek, ogłoszeń, nagłówków prasowych;
3) stosowaniu zmian stylu lub formy tekstu.

Dodatkowo!

osoby zdające maturę rozszerzoną nie musza już korzystać ze źródeł informacji w języku
obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi etc.). również za pomocą technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
W zakresie struktur gramatycznych z listy obowiązujących zagadnień znikają:

 • czasownik shall i would
 • Future Perfect Continuous
 • tryb łączący,
 • spójnik: supposing, providing/provided that, whereas,
 • zdania warunkowe mieszane,
 • zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: suppose/supposing, np. Suppose you had a
  choice, what option would you go for?
 • Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne, np. Rarely do I see so much enthusiasm in her eyes. It was
  John who told me about it. Had I known about your accident, I wouldn’t have bothered you. You do look
  nice today. I did tell you.
  Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w
  wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia
  tekstów pisanych).
  Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dobrze napisać i zdać ten egzamin, zaglądajcie na nasz blog w
  najbliższych tygodniach.

Katarzyna Perżyło- Belicka

Dodaj komentarz